"పొద్దు"లో కొత్త కవిత :ఒక నిజ రేఖ మీద...'

పద్యం నీకొక భద్ర గది.


అది నాకు నిప్పు చేతుల నెగడు.

- మిగతా కవిత "పొద్దు" లో చదవండి.
 
http://www.poddu.net/?q=node/739
Category: 0 comments

0 comments:

Web Statistics