నది చుట్టూ పది పద్యాలు
1

అవే పాదాలు

అవే అడుగులు

ఇక్కడేమో నేలని మోస్తున్నంత

దిగాలుగా ఇసకరోడ్లలో దిగబడ్తుంటాయి

నీ దగ్గిరేమో  నింగి అందుకుంటున్నంత

తేలికగా గాలి రెక్కల మీద ఎగుర్తుంటాయి.

2

నది కాళ్ళ దగ్గిర

తల వంచి నిల్చున్నప్పుడు నేనేమడిగానో నాకు గుర్తు లేదు.

నిద్రపట్టనప్పుడు

నీ రెండు చేతులూ భుజమ్మీద వూయెలూగి

కలలన్నీ కరిగి కళ్లలోకి నది పొంగుకొచ్చింది.

తెల్లారబోతున్నప్పుడు నేనొక సముద్రాన్నని తెలిసింది.

3

అక్కడ రెండు గట్ల మధ్య వొరుసుకుపోతున్న

నీళ్ళు

నీకు అద్దంలా కనిపిస్తాయి స్వచ్ఛంగా.

ఏమిటో గుర్తొస్తున్నట్టు

అలా ఆ విరిగిపోతున్న నీటి బింబాల మధ్య

నువ్వు

ప్రతిబింబాలను ఏరుకుంటూ వుంటావు.

4

వొక మంచు పర్వతాన్ని

ముక్కలుగా తెగనరుకుతున్న చప్పుడు నేను వింటాను

ఎండ దుప్పటి కప్పుకొని

చలిగాలులు ఉదయాన్ని కోసుకుంటూ వెళ్లిపోతాయి.

నా వొంటి మీద వాల్తున్న నీరెండలోంచి

కంటిరెప్పలతో నన్ను కాచుకున్న నీలోంచి

నిశ్శబ్దంగా బయటికి వస్తున్నప్పుడు

నేను కుప్పకూలిపోతున్న మంచు కొండని.

5

ఎక్కడికీ వెళ్లనంటాను

నా వొళ్లోనే నదిని దాచుకుంటాను.

దూరాన  కొండ భుజానికి ఆనుకుని నిల్చున్న ఆకాశం.

అక్కడ చూడు,

నీటి వొంటి మీంచి జారిపోతున్న పడవ.

తీరా చూస్తే, నది నువ్వు- పడవ నేను.

6

మరీ చీకటప్పుడు ఆ చివ్వరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళామా?

నీటి గుండెలు ఎలా పగిలిపోతున్నాయో తెలిసిందా?

ఇంత నిశ్శబ్దాన్ని

ఈ చెట్లూ చేమలూ

ఈ కొండలూ ఈ గుట్టలూ

ఈ నేలా ఈ ఆకాశమూ నిజంగా భరిస్తాయా?

వంతెన మీంచి నడిచివెళ్తున్న పాదాల కింద

ఏమిటేమిటో కూలిపోతున్నాయో

వింటున్నావో లేదో అనుకుంటే

నా వైపు తిరిగి నువ్వు వొక కన్నీటి చుక్కని

నీ రెప్పల మధ్య దీపంలా వెలిగించావు.

7

తెల్లారని వంతెన మీద

నువ్వు సూర్యుణ్ణి వెతుక్కుంటున్నావు

దూరంగా నేను వొక గుడ్డిదీపాన్ని చూపించాను

నువ్వు నా కళ్లలోకి చూసి పగలబడి నవ్వావు కానీ

కాసేపటికి ఆ దీపమే ఆకాశం నడినెత్తికెక్కింది.

8

దిక్కుల సంగతెవ్వరికీ తెలీదు

వొక్క నదికి తప్ప.

దీనికీ ఓ అంచు వుండాలి కదా అనుకుంటే దొరకదు.

చేప పిల్లలా మెరుస్తూ ఈ దేహంలోకి ప్రవేశించాక

బయటికి రావడం ఇక వల్ల కాదు

ఏదో వలలో చిక్కుబడితే తప్ప.

అది సరే,

దిక్కుల్ని వల బంధిస్తుందా?


9

మరీ పొద్దున్నే నువ్వు

నుదుటి మీద ఎర్రని సూర్యుణ్ణి ధరించి వచ్చావు

నా కళ్లలోని చీకటంతా

అప్పటికప్పుడు నిద్రపెట్టె సర్దుకుని వెళ్లిపోయింది.

10

కాలానికి ఇక్కడెవరైనా ఆనకట్ట కడితే

బావుండేది,

పోనీ

వొక్క క్షణానికైనా!


(మే 2 –  వొకే వొక్క ప్రేమ దీపం కల్పన-కి  పుట్టిన రోజు సందర్భంగా)
Category: 10 comments

అఫ్సానా మేరా…పాటలు అందరూ పాడతారు, షంషాద్!

కానీ ఇంత చిలిపితనాన్ని ఎవరు పాడతారు,నువ్వు తప్ప
ఇంత అల్లరల్లరిగా మాటల్ని ఎవరు రువ్వుతారు నువ్వు తప్ప
ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఎవరు నవ్వుకుంటూ వెళ్తారు వొక్క నువ్వు తప్ప!

- మిగతా కవిత సారంగలో....
Category: 0 comments

వొక వాన రాత్రి 

1

రాత్రిని నిలదీసి నువ్వేమీ అడగలేవు

వానలో తడుస్తున్న చీకట్నీ

ఏ కౌగిలి కోసమో  దూసుకుపోతున్న ఈదురుగాలినీ అడగలేవు

వొక గాయం రెండు తలుపులూ  బార్లా తెరిచి

నీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు

నిన్ను

నువ్వు కూడా ఏమీ అడగలేవు.

2

పో

వెళ్లిపో గాయంలోకే

చిన్ని అడుగుల ముద్దు  పాదాల ముద్రలు కొలుచుకుంటూ

3

అటు తిరిగి  ఇటు మెసలి

అటుఇటు ఎటూ తిరగలేని

నోరు మెదపలేని నిద్ర లేని రాత్రి

4

కనురెప్పకి నిప్పుల కాపలా

తెల్లారే దాకా.

5

ఎవరు దుఃఖిస్తున్నారో

ఎవరు ఎవరు దుఃఖాన్ని వూహిస్తున్నారో

పరకాయ ప్రవేశమే తేలిక

పర గాయ ప్రవేశం కన్నా!

6

నదిలోకి పడవ వదిలినట్టుగా

నా శరీరంలోకి కాస్త నిద్ర నొదిలి రాగలవా?

బతిమాలుకుంటున్నా

రాత్రి గడ్డం పట్టుకొని.

7

అందరూ నిద్రపోతున్నారు

నీ కంటి కింద దీపం  పెట్టి,

ఈ రాత్రిని

ఇలా వెలిగించుకో అని శాపం పెట్టి.
 

(ఏప్రిల్ 20... తెల్లారబోతూ....చాలా రోజుల తరవాత నిద్రకి వెలినై...నేనొంటరినై.. పల్లవినై...)

 

 

 
Category: 13 comments

వొక నిండైన వాక్యం కోసం…

కవిత్వంలో అయినా, వచనంలో అయినా వొక వాక్యం ఎలా తయారవుతుందన్నది నాకెప్పుడూ ఆశ్చర్యం! వాక్యం తయారవడం అంటే ఆలోచనలు వొద్దికగా కుదురుకోవడం! లోపలి సంవేదనలన్నీ వొక లిపి కోసం జతకూడడం! అన్నిటికీ మించి – నేను ఇతరులతో , ఇతరులు నాతో మాట్లాడుకోవడం! వాక్యంలోని నామవాచకాలూ, విశేషణాలూ, క్రియల మధ్య ఎలాంటి స్నేహం కుదరాలో నాకూ నా లోపలి నాకూ, నా బయటి లోకానికీ అలాంటి స్నేహమే కుదరాలి. అది కుదరనప్పుడు నేను వాక్యవిహీనమవుతాను. నా బయటి లోకం అర్థవిహీనమవుతుంది. నాకొక వ్యాకరణం లేకుండా పోతుంది. ఇప్పటిదాకా అర్థమయిన జీవన పాఠం ఏమిటంటే: అసలు వెతుకులాట అంతా ఆ వ్యాకరణం కోసమే! సమాజాలకూ, సమూహాలకు కూడా అలాంటి వ్యాకరణమే  కావాలనుకుంటా.

మిగతా ఇక్కడhttp://www.saarangabooks.com/magazine/?p=1643 చదవండి
Category: 3 comments

కథ ఆయన గుండె గూటిలో దీపం!

వొక్క పుస్తకం కూడా కనిపించని చిన్న వూళ్ళో రాజారాం గారు పుట్టారు. పుస్తకాలు దొరికే ఇంకో వూరిని వెతుక్కుంటూ ఆయన రోజూ మైళ్ళ తరబడి నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వారు. పుస్తకాల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినట్టే ఆయన మనుషుల్నీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం నేర్చుకున్నారు. దూరాల్ని దాటి మనుషుల్ని ప్రేమించడం నేర్చుకున్నారు.
వొక్క రచయిత కూడా కనిపించని పరిసరాల్లో రాజారాం గారు పెరిగారు. కానీ, తానే రచయితలని వెతుక్కుంటూ వూళ్ళు దాటారు, సీమ దాటారు. ఆ క్రమంలో ఆయన సీమకథని కూడా సీమ దాటించారు. సీమ రచయితలని బెజవాడ పత్రికా ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టారు. కథని తన గుండె గూటిలో దీపంగా వెలిగించుకుని ఆరాధించారు.

ఇక్కడ ఈ ఆల్బమ్ లో వొక్కో ఫోటోనీ చూస్తూ వుంటే నలుపు-తెలుపు నించి రంగుల్లోంచి మారిన చరిత్రే కాదు. వొక చిన్న పల్లెటూరి వ్యక్తి తన చుట్టూ ఎంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకున్నాడో తెలుస్తోంది. కేవలం తపన…కేవలం ప్రేమ…కేవలం వొక అంకిత భావం…ఇదీ ఈ వ్యక్తి చరిత్రని, చరితని నిర్మించిన భావనలు.
రాజారాం గారి జీవితం వడ్డించిన విస్తరి కాదు. తన విస్తరి తానే కుట్టుకుంటూ కష్టపడి సంపాదించిన నాలుగు మెతుకులతో నాలుగు దిక్కుల నిండా ప్రేమని పంచిన రాజారాం గారి వ్యక్తిత్వాన్ని కళ్ళకి కట్టే చిత్రాలివి.

 
Category: 0 comments

భారతీయ కథలో వేంపల్లె జెండా!

తెలుగు సాహిత్యంలో ముస్లిం కథకుల పేర్లు వినిపించడం విశేషమేమీ కాదు. కానీ, వేంపల్లె షరీఫ్ కథలు చదవగానే అవి సాధారణ ముస్లిం కథలకు భిన్నంగా అనిపించడానికి కారణం షరీఫ్ సీమ నేపధ్యమే! అందుకే, షరీఫ్ కథల్లో కనిపించే మెజారిటీ-మైనారిటీ బంధం కూడా భిన్నంగా వుంటుంది. ఇందులో సంఘర్షణ తక్కువగా వుంటుంది, సామరస్యం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు ఆ తేడాని గమనించలేనంతగా ఆ రెండు సమూహాల సంబంధాలూ కలగలిసిపోయి వుంటాయి. ఆ కారణంగా షరీఫ్ తన కథల్లో వర్ణించే ముస్లిం జీవన దృశ్యం కేవలం వొక మైనారిటీ కోణంగా కనిపించదు. స్థానికత అనేది సమకాలీన తెలుగు కథ ప్రధాన లక్షణం అనుకుంటున్న ఈ దశలో షరీఫ్ కథలు ఆ లక్షణానికి పక్కా ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి.

మిగతా ఇక్కడ చదవండి
Category: 0 comments

ఎలా వుంటుంది అమ్మ?...శ్రీ కాంత్ కవితగుర్తుకువచ్చాయి ఎందుకో, ఇప్పటికీ చీకట్లో
అమ్మా అంటూ తడుముకునే, ఎప్పటికీ
ఎదగలేని ఈ నా నలబై ఏళ్ల గరకు చేతులకు-
ఉండే ఉంటుంది తను ఇప్పటికీ – ఎక్కడో -
నన్ను తలుచుకుంటో ఏ
చింతచెట్ల నీడల కిందో
ఓ ఒంటరి గుమ్మం ముందో
కాన్సరొచ్చి కోసేసిన వక్షోజపు గాటుపై
ఓ చేయుంచుకుని నిమురుకుంటూ
తనలోనే తాను ఏదో గొణుక్కుంటూ
ఇన్ని మెతుకులు కాలేని ఆకాశాన్నీ
కాస్త దగ్గరగా రాలేని దూరాన్నీ ఎలా
అ/గర్భంలోకి అదిమి పట్టుకోవాలని
ఒక్కతే కన్నీళ్ళతో అనేకమై యోచిస్తో

మిగతా కవిత ...http://www.saarangabooks.com/magazine/?p=478
Category: 1 comments

ప్రతి గురువారం ఇక ‘సారంగ’ వారమే!

చాలా మంది స్నేహితులు ఇప్పటికీ వొక వారపత్రిక వుంటే భలే బాగుంటుంది అని ప్రకాశంగా అనడమూ, ‘ఆ రోజుల్ని తలచుకున్నప్పుడల్లా ఆనందంలాంటి విషాదమో/ విషాదం లాంటి ఆనందమో!” అంటూ కవి తిలక్ లాగా బాధపడిపోవడమూ తెలుసు. అంటే, వెబ్ లోకంలో ఇన్ని ద్వైమాసిక. మాస పత్రికలు వున్నా అలాంటి వార పత్రిక లేదే అన్న వెలితి మనలో వుండిపోయింది. ఆ వెలితిని తలచుకుంటూ ఇదిగిదిగో సారంగ సాహిత్య వారపత్రిక! నిస్సందేహంగా ఇది సారంగ బుక్స్ మరో ముందడుగు, మిమ్మల్ని చేరుకోడానికి! మీ పుస్తక ప్రపంచంలో మీ ఆలోచనల్లో మీ ఉద్వేగాల్లో మీతో వో కరచాలనానికి!

వొక శుభవార్త ఏమిటంటే ఈ వెబ్ వార పత్రికలో అచ్చయిన కొన్ని రచనలు ఏడాది చివర సారంగ బుక్స్ సిరీస్ లో అచ్చు రూపం కూడా తీసుకుంటాయి.
 
సారంగ బుక్స్ నించి వొక సాహిత్య వారపత్రిక రాబోతున్నదంటే అది అచ్చు పత్రిక అయి వుంటే బాగుణ్ణు అని ఆశపడ్డారు చాలా మంది సాహిత్య మిత్రులు. ఇందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. అక్షర ప్రయాణం మొదలయిన ఈ రెండేళ్లలోనే సారంగ బుక్స్ అంటే వొక మంచి ప్రచురణ సంస్థ అన్న గౌరవం ఏర్పడింది. ‘సారంగ’ నించి ముందు ముందు ఏ పుస్తకాలు వస్తాయన్న ఆసక్తి కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. అయితే, సారంగకి మొదటి నించీ సాంకేతిక వెలుగుల మీద గొప్ప ఆసక్తి. సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న కొత్త వెలుగుల్నీ, మెరుపుల్నీ సాహిత్యానికి ఎలా అద్దగలమన్నదే ‘సారంగ’ అన్వేషణ. ఇవాళ ఈ గురువారంతో ‘సారంగ’ అన్వేషణ వొక కొలిక్కి వచ్చింది. వొక శుభవార్త ఏమిటంటే ఈ వెబ్ వార పత్రికలో అచ్చయిన కొన్ని రచనలు ఏడాది చివర సారంగ బుక్స్ సిరీస్ లో అచ్చు రూపం కూడా తీసుకుంటాయి.

మరో అంతర్జాల పత్రిక అవసరమా అన్న ప్రశ్నకి సారంగ దగ్గిర సమాధానం వుంది. మన రోజు వారీ జీవితంలో కనీసం కొంత భాగం కాగల సాహిత్య వారపత్రిక వుండాలన్నది మొదటి సమాధానం. అయితే, తెలుగు సాహిత్య ప్రచురణ రంగంలో సారంగ బుక్స్ మొదటి నించీ చేయాలనుకుంటున్నది రచయితలకు అనువయిన ప్రచురణ వాతావరణాన్నీ, సంస్కృతినీ ఏర్పరచాలన్నది. లాభాలు ఆశించని, రచయిత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయని, పఠిత ఆకాంక్షలకు అనువైన ప్రచురణ రంగం ‘సారంగ’ కల. అందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది సారంగ బుక్స్ వొక పూర్తిస్థాయి ప్రచురణ సంస్థగా మీ ముందుకు రాబోతోంది. కేవలం ఫిక్షన్ మాత్రమే కాకుండా నాన్- ఫిక్షన్ రచనలు కూడా మరిన్ని తీసుకురావాలనే సత్సంకల్పం వొక ఎత్తు అయితే, ఆ రచనలు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరికరాల ద్వారా మీ చేతుల్లోకి పదిలంగా చేరాలన్నది సారంగ కల. అలాగే, కొత్తగా ఏర్పడుతున్న పాఠక ప్రపంచానికీ సాహిత్యంలో వున్న రెండు భిన్న ప్రపంచాలకూ- వొకటి నిన్నటిదీ, రెండోది ఇవాల్టిదీ- మధ్య వంతెనగా వుండాలన్నది సారంగ ఉద్దేశం. అందుకే, ఈ సంచికలో ఆ రెండు ప్రపంచాల మేలుకలయికని మీరు చూస్తారు. సాహిత్యం పట్ల మీ అభిరుచిని పెంచే భిన్న శీర్షికల్ని మీ ముందుకు తెస్తోంది సారంగ.http://www.saarangabooks.com/magazine/
Category: 1 comments

శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వో అర్ధ రాత్రి


 1

“I left my heart in San Francisco…”
...
టోనీ బెన్నేట్ అలా పిచ్చిగా పాడుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాడు

ఇప్పటికీ ఈ రాత్రి కూడా
ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నీలి ఆకాశంలోంచి,
ఈ చలిగాలుల లేత చీకటి పొగమంచు మీదుగా.

2

క్షమించెయ్ నన్ను, టోనీ!

నీ పాటని పిచ్చిగా నమ్మి ఈ ఆఖాతానికి కొట్టుకొచ్చా,
నువ్వు నక్షత్రాలకి కట్టిన కేబుల్ కార్లూ,
నీ నీలి సముద్రమూ
నా రెప్పల కింద దాచుకోలేకపోతున్నా.
నీ ఇల్లు నాకు దీపాల్ని తోడుక్కొని
తిరుగుతున్న అస్థిపంజరంలా అనిపిస్తోందని నేనంటే
నా కన్నునే నువ్వు శంకిస్తావనీ తెలుసులే!

3

అసలే నగరమయినా ఎవరికయినా ఇల్లవుతుందా?

ఏమో, ఈ డౌన్ టౌన్ గుండెల్లోంచి నడుస్తున్నప్పుడు
శరీరాన్నీ, గుండెని కూడా
పొగ మంచు, చలి చినుకులు ముసురుకున్నట్టే వుంది.

గరీబీకి ఏ రంగూ ఏ వాసనా వుంటాయో చూసిపోదువు కానీ,
వొక సారి ఇటు వచ్చి నీ పాటని
ఆ రంగులోంచి ఆ వాసనలోంచి వినిపించు టోనీ!
ఎక్కడో అతి ఏకాకినై ఇక్కడ తేలానని నువ్వు అన్నావే కానీ,

4

ఈ ఆకలి తగలబెడ్తున్న శరీరారణ్యంలో
నీ పాట చమ్కీ దండలా మిలమిలా మెరుస్తోంది,
నీడలేని తనపు చీకటి నిజాన్ని దాచేసి!

నీ / నా బంగారు వన్నె సూరీడు
ఇక్కడా అంటరాని వాడే,

ఎప్పటికీ. *
Category: 2 comments

An Empty Episode- 6/ వొకే వొక్క దీర్ఘ కవితలా నువ్వు పుట్టినప్పుడు

 

ఆరో సన్నివేశం :

ఇంత కవిత్వం ఎలా పుట్టుకొస్తుందన్న ప్రశ్న ఇప్పుడేమీ కొత్త కాదు నాకు. కానీ, నా సమాధానాలే నన్నెప్పుడూ చిత్రహింస పెడ్తాయి. నేనొక గాయపడిన పక్షిలాంటి పదచిత్రమై, ఎక్కడో రాలిపడ్తాను. చాలాసార్లు నీ ముందే రాలిపడాలని అనుకుంటా. కాని, ఆఖరాఖరికి నా కాళ్ళ ముందే పడి వుంటా, సమాధానం దొరికిందా ఇప్పుడయినా అని ప్రశ్నించుకుంటూ!

 

1

 

నన్ను రాసే ప్రతి వాక్యమూ నేనే  అని అనలేను. కొన్ని వాక్యాలు నీ మాటల, నిశ్శబ్దాల కూడికలు. వాటి కింద నా సంతకమే వున్నా నేనూ వెళ్ళాల్సిందే నీ జాడలు వెతుక్కుంటూ.  

 

2

 

నా లోపల్నించి నిష్క్రమించిన నీ ప్రతి కవిత్వ వాక్యం నన్ను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు నేనే చివరి వాక్యాన్ని అంటూ-ఇక రానుపొమ్మంటూ-

 

నన్ను తాకి వచ్చే నీ ప్రతి పదం నా స్పృహని గిచ్చి గిచ్చి చూస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు నువ్వున్నావా అని- నేను లేనే లేనని కదా నీ గట్టి నమ్మకం.

 

నాలోని ఉన్మాదమో ఆనందమో ఇంకేదో కాసేపు నన్ను పరాయీని  చేస్తుంది నీ వాక్యం ముందు నేను ప్రేక్షకుణ్ణి, నిస్సహాయుణ్ని.  నన్నేమీ అడక్కు. అడక్కు.

 

3

 

నిజంగా కవిత్వ వాక్య ప్రసవ వేళ నేనెవరినో నీకు, నువ్వెవరివో నాకు తెలియనే తెలియదు. చెరో వైపు వొక అపరిచిత గోళం నిర్మానుష్య భూమిలా, లేదంటే- నిర్జల సముద్రంలా  గిరగిరా తిరుగుతూ వుంటుంది. అంతా తెలిసినట్టూ వుంటుంది. ఏమీ తెలియనట్టూ వుంటుంది. ఇలాంటి ఇంకా కొన్ని అపరిచితత్వాలు కలిస్తేనేగా, కవిత్వమవుతుంది,

ఎవరి చిర్నామాల్లో ఎవరుంటారో తెలీక-  

 

అందుకే, వాక్యాలు వొక్కో సారి అప్పుడే గాలికి పుట్టిన పసి ఏడుపు కేకలు.

కాసింత హత్తుకునే వెచ్చని కన్రెప్పల్లో   తలవాల్చేస్తాయ్ చివరికి.

4

 

బాలింత వెన్నెల మెరుపు కళ్ళతో

ప్రియురాలి పండు గోరింట చేతుల్తో

తడుముకుంటూనే  వుంటాను, నేనీ లోకాన్ని,
నీ లోకాన్ని.

కన్రెప్పల పొత్తిళ్ళలో వొదగని శోకాన్ని.

(డిసెంబర్ 11)

 
Category: 0 comments
Web Statistics