"ఊరి చివరి" సూఫీ పాట!(ఈ ప్రస్తావన avkf.org నించి. ప్రచురణకు అనుమతించిన అప్పాజోశ్యుల సత్యనారాయణ గారికి కృతజ్ఞతలు)
http://www.avkf.org/BookLink/display_author_books.php?author_id=1696

0 comments:

Web Statistics