చేరన్ రుద్రమూర్తి/ సంచారం


 ఎదురెదురుగా కూర్చుంటాం
నువ్వూ నేనూ.

...
వాన రివ్వు రివ్వున దూసుకుపోతున్నప్పుడు
ఈ కిటికీలు రెక్కలవుతాయ్.

సీతాకోక చిలకలు చెదిరిపోతాయ్
ఎగిరిపోతాయ్.

పొలాలు వస్తాయి, పోతాయి.

ఇక
సముద్రం అందంగా వుంది
కొండలూ అందంగా వున్నాయి

నది కూడా భలే అందంగా వుంది.

అన్నీ
అర్థాలు వెతుక్కుంటాయ్

నీ, నా ఉనికిలోంచే!

(అనువాదం: అఫ్సర్ )
Category: 0 comments

0 comments:

Web Statistics