గోరీమా - అఫ్సర్ కథ "కథాజగత్"లో...!

గోరీమా - అఫ్సర్ కథ "కథాజగత్"లో...!


ఇంకో అరగంటలో మా ఊళ్లో ఉండబోతున్నానంటే ఒంటినిండా ఏవేవో ప్రకంపనలు.
నెమ్మదిగా వెళుతున్న పాసింజరు కిటికిలోంచి బయటికి చూపు సారిస్తే అప్పుడప్పుడే చురుకెక్కుతున్న ఎండ సూటిగా పైకి చూడనివ్వడంలేదు.
దూరంగా చెట్టునిండా ఎర్రెర్రని పూలతో దిరిసెన చెట్టు ఆకుపచ్చని నది మధ్యలో ఎగరేసిన ఎర్రజెండాలా వుంది. చూపులు ఇంకాస్తా క్రిందికి వెళ్తే కంకరరాళ్ళ ఆవల పసుపుపచ్చని తంగేడుపూల గుంపులు.
నేను నా కృత్రిమమైన నగర జీవనం తళుకుబెళుకులన్నీ వదిలించుకుని కాసేపు ఆ దృశ్యంలో కరిగిపోయాను.
చిన్నచిన్న ఫ్లాట్‌ఫారాలు దాటుకుంటూ వాటికంటే వేగంగా చెట్లనీ, పొలాన్నీ, చెరువుల్నీ దాటేస్తూ నా చిన్నతనంలోకి నన్ను పరిగెత్తిస్తోంది రైలు.

(మిగతా కథ "కథాజగత్" లో చదవండి. ఈ కథని సంపాదించి ఎంతో ఓపికగా, శ్రద్ధగా అచ్చు వేసిన మురళీ మోహన్ గారికి ధన్యవాదాలు)

0 comments:

Web Statistics