కొన్ని తలపోతలు -2

1

ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడూ
ఎప్పుడో అనుకోకుండా
వొక పగిలిపోయే బుడగలాగా -

అమ్మ లేదు
లేదు లేదు
అన్న నిజం లోపలి నించి తన్నుకొస్తుంది.

ఇదొక విశేషణం దొరకని క్షణం
అర్ధమూ దొరకదు.

వో కొత్త బాధ.


2

వో నిశ్శబ్దపు ఆదివారం పొద్దున
వో చిమ్మచీకటి శకలంలో

లోపలి నించి వో దుక్ఖపు తరగ:

ఇక నించి నా బతుక్కి అర్ధం ఏమిటా అని.

3

చెప్పలేని తనం
పిచ్చిపట్టి కేకలు వేయలేని తనం నించి.

4

నా ప్రపంచం: బల్ల పరుపు.

ఇక్కడేమీ ప్రతిధ్వనించదు
పోనీ ఏమీ గడ్డ కట్టదు కనీసం.

5

పోయిన రాత్రి: పీడ కలలు
అనేకనేక బాధల్ని
భరించలేక
మెలికలు తిరుగుతున్న అమ్మ.

(మూలం: రోలాండ్ బార్త్ )
Category: 0 comments

0 comments:

Web Statistics